Offer | Need | All

เมโสหน้าใส -USD 0

Publish Date: 13-09-2017 12:55:09 | Contact name: skindeal | Location: THAILAND | 1 times displayed |เมโส (Meso) คือการใช้เข็มเล็กๆ ฉีดตัวยาเข้าไปในชั้นผิว แต่ต้องทำในหลายๆจุด เพื่อกระจายตัวยาให้ทั่วถึงในจุดที่ต้องการรักษา โดยมีระยะห่างกัน 1-2 เซนติเมตร และใช้ตัวยาที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการรักษา ปัจจุบันมีการนำวิธีShare  
    | Report bad use or Spam

Contact skindeal: เมโสหน้าใส

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad

Related Ads